header images

Публикации

Годишни извештаи, годишни програми, флаери и брошури кои се издадени за време на работењето на ЗПД во минатото, како и тековни публикации.

Годишен Извештај 2006

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ГОДИНА
Спроведени активности и проекти во 2017 година за Здружението за заштита на правата на детето

Годишен Извештај 2006

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 ГОДИНА
Спроведени активности и проекти во 2017 година за Здружението за заштита на правата на детето

Годишен Извештај 2006

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНА
Спроведени активности и проекти во 2017 година за Здружението за заштита на правата на детето

Годишен Извештај 2006

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 ГОДИНА
Спроведени активности и проекти во 2017 година за Здружението за заштита на правата на детето

Годишен Извештај 2006

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 ГОДИНА
Спроведени активности и проекти во 2017 година за Здружението за заштита на правата на детето

Годишен Извештај 2006

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЗЗПД ЗА 2016/2017
Програма за работа на Здружението за заштита на правата на детето за период 2016/2017 година

Годишен Извештај 2006

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016 ГОДИНА
Спроведени активности и проекти во 2016 година за Здружението за заштита на правата на детето

Годишен Извештај 2006

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЗЗПД ЗА 2015
Годишна програма за работа на Здружението за заштита на правата на детето за периодот 2015 година.

Брошура 2008

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 (English)
За работата на Здружението за заштита на правата на детето во периодот од јануари до декември 2015 година

Брошура 2008

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014 (English)
За работата на Здружението за заштита на правата на детето во периодот од јануари до декември 2014 година

Брошура 2008

ПРОГРАМАЗА РАБОТА НА ЗЗПД ЗА ЗА 2014
Годишна програма за работата на Здружението за заштита на правата на детето во периодот од јануари до декември 2014 година

Брошура 2008

15 ГОДИНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
Сублимиран извештај за работата на Здружението за заштита на правата на детето во своето петнаесет годишно работење.

Брошура 2008

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013 (English)
За работата на Здружението за заштита на правата на детето во периодот од јануари до декември 2012 година

Брошура 2008

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012
За работата на Здружението за заштита на правата на детето во периодот од јануари до декември 2012 година

Брошура 2008

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011
За работата на Здружението за заштита на правата на детето во периодот од јануари до декември 2011 година

Брошура 2008

ШТО СЕГА? ШТО ПОТОА?
Кампања за поддршка на бработување на млади без родители и родителска грижа и млади во социјален ризик.

Годишен Извештај 2006

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2011 и 2012
За работа на здружението за заштита на правата на детето за период 2011 и 2012 година, тековни и планирани активности.

Флаер 2011

фЛАЕР 2011
Информации за работата на Здружението за заштита на правата на детето и тековни проекти во 2011 година.

Годишен Извештај 2010

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010
За работата на Здружението за заштита на правата на детето во периодот од јануари 2006 до декември 2006 година

Годишен Извештај 2009
Флаер 2009

фЛАЕР 2009
Информации за работата на Здружението за заштита на правата на детето и тековни проекти во 2009 година.

Годишен Извештај 2008

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2008
За работата на Здружението за заштита на правата на детето во период од јануари до декември 2008 година.

Брошура 2008

БРОШУРА: ГРАДЕЊЕ НА ПОДОБРА СЕМЕЈНА СРЕДИНА
Брошурата содржи информации за правата на детето. Таа е двојазична на македонски и ромски за што полесно да допре до ромската зедница.

Годишен Извештај 2008

фЛАЕР 2008
Информации за работата на Здружението за заштита на правата на детето и тековни проекти во 2008 година.

Годишен Извештај 2007

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2007
За работата на Здружението за заштита на правата на детето во период од јануари до декември 2007 година.

Годишен Извештај 2006

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2006
За работата на Здружението за заштита на правата на детето во периодот од јануари 2006 до декември 2006 година.

 

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Други активности Хигиена и имунизација Креативна работилница Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина