header images

Преку мобилни тимови до социјални права за Ромските семејства во Шуто Оризари


Период на спроведување: Април-Декмври 2016 година

Цели на Проектот:

  • Откривање и превенција на социјалните проблеми кои го попречуваат развојот на поедници, групи или самата заедница.
  • Вмрежување на институциите во процесот на давањето услуги на граѓаните, воедно и менаџирање на случаи кои бараат посебно внимание и третман.
  • Зголемување на информираноста и олеснување на пристапот до социјалните права на ранливи групи.

Целна група: Ранливи групи на кои им отежнат пристапот до социјалните права, во општина Шуто Оризари

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Други активности Хигиена и имунизација Креативна работилница Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина

Контакт:

Ирена Велкоска - Проектен координатор
Василка Петрова - Социјален работник
Наташа Ѓоргиева - Психолог
Александра Закевска - Одделенски наставник
Маја Божиновска - Педагог
e-mail:  zpd.dcr@gmail.com
тел: +389 2 2651636

Публикација: