header images

Едукација за заштита и превенција кај Ромските деца на улица од семејно насилство


Здружението за Заштита на правата на детето од месец семптември до месец декември 2006 година го имплементираше проектот „Едукација за заштита и првенција кај Ромските деца на улица од семејно насилство

Се одржаа три Работилиници, од кои на двете работилници присуствуваше група по 25 деца на возраст од 11-14 години, а третата работилница ја сочинуваше 31 семејство. Темите беа одбработени со голем сензибилитет, согласно потребите на заедницата, за деца кои секојдневно се изложени на злоупотреба од страна на семејството или од непосредната средина.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Други активности Хигиена и имунизација Креативна работилница Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина

Контакт:

Ирена Велкоска - Проектен координатор
Василка Петрова - Социјален работник
Наташа Ѓоргиева - Психолог
Александра Закевска - Одделенски наставник
Маја Божиновска - Педагог
e-mail:  zpd.dcr@gmail.com
тел: +389 2 2651636

Публикација: