header images

Злоупотреба на детскиот труд во Западна и Источна Европа

Период на имплементација: ноември 2002 - мај 2003 година

Цели

Основна цел на проектот е прибирање на податоци за работата на dcr секции од областа на злоупотреба на детскиот труд, а кои информации се однесуваат на формите на злоупотреба на детскиот труд кои егзистираат во посочените држави и активностите кои се спорведуваат со цел елиминирање на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. На сите добиени податоци се направи анализа која ќе биде дел од глобалната светска анализа со цел да се изготви стратегија за елиминирање на злоупотребата на детскиот труд.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Други активности Хигиена и имунизација Креативна работилница Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина

Контакт:

e-mail:  zpd.dcr@gmail.com
тел: +389 2 2651636

Донатори:

десет dcr секции од Западна и Источна Европа (Франција, Белгија, Шпанија, Швајцарија, Македонија, Израел, Финска, Чешка, Холандија, Словачка)

Публикации: