header images

Психо-социјална интеграција на децата со оштетен вид

Период на имплементација: март - мај 2001 година

Проектот за психо-социјална интеграција на децата со оштетен вид "Имам право на еднаков свет", се имплементираше во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен вид "Димитар Влахов", преку психолошки работилници кои се одвиваа со група од 25 деца. Добиените резултати од проектот покажаа дека децата ја зголемија сензитивноста за сопствените права и потреби, ги унапредија вештините на комуникација што овозможи нивно полесно меѓусебно разбирање, подобрување на комуникацијата со наставниците, како и нивно поуспешно интегрирање во пошироката средина

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Други активности Хигиена и имунизација Креативна работилница Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина

Контакт:

e-mail:  zpd.dcr@gmail.com
тел: +389 2 2651636

Донатори:

Публикации: