header images

Да создадеме средина без сексуална злоупотреба на деца од страна на деца и возрасни во јавните и приватните институции во 10 земји

Период на имплементација: септември - ноември 2003 година

Целна група

Децата под институционална грижа, стручниот персонал во установите, вклучувајќи и други лица - експерти во областа на сексуалната злоупотреба.

Активности

Мапирање, истражување и тренинг. Тоа подразбира анализа на националното законодавство во врска со правата на децата, со посебен акцент на сексуалната злоупотреба и начинот на заштита на децата од таков вид злоупотреба; интервју со експерти од областа на децата и адолесцентите; интервју со персоналот и децата во јавните и приватните институции во државата; анализа на постоечки публикации, студии и истражувања од областа на сексуалната злоупотреба.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Други активности Хигиена и имунизација Креативна работилница Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина

Контакт:

e-mail:  zpd.dcr@gmail.com
тел: +389 2 2651636

Донатори:

Јавните и приватните социјални институции во Р.Македонија (за згрижување и воспитување на деца и младинци)

Публикации: